Các ứng dụng nổi bật của gỗ pơ mu với đời sống con người và giá trị kinh tế của gỗ pơ mu.