Nguồn gốc phát triển của gỗ căm xe, đặc điểm sinh thái, cách nhận biết khi gỗ vẫn còn là nguyên liệu, giá trị ứng dụng của gỗ